Noongwa e-Anishinaabemjig: The People Who Speak Anishinaabemowin Today
Home | Lessons | Stories | Community | Student Projects
Home / Student Projects

Nitaa Minikwe (Liking to Drink)

Last year a student struggled to overcome a problem and then wanted to think about that experience using Anishinaabemowin. In the end a lot was written, and the student has anonymously contributed the phrases he learned so that others can think about ways drinking can change a life and how healing can happen through language.

 1. Dekaashijig enji-nkweshkodaadwaad n'gii maajtaazhaa.
  AA meetings I started to attend.
 2. Aapichigwa maanda ziinaagad wii nendamaa gaa ezhichigeyaanh.
  It's hard to forget what I've done.
 3. N'gaa aanjimaajtaa maanda biimaadiziwin ji gweksidooyaanh.
  I'm going to start all over again to put my life straight.
 4. Gaa'iin onjida maanda gaa bi ezhichigeyaanh.
  I am sorry this is what I've done.
 5. Gaa'iin n'gii baamdosii miinwa gii naawchidiz.
  I'm sorry for not listening and I lost myself.
 6. Noongwa dash n'waamdaan maanda gaa bi ezhichigeyaanh miinwaa n'mooshtoon.
  Now I see what I did and I feel.
 7. Zaam wiiba gaaye ji kidiyaambaa gaawiin onjida n'gashe, miinwa gos ge giinwaa gikenmejig niwijkeiidig.
  It's too early to say I'm sorry to my mother and my father and the ones I know and my friends.
 8. Maanda ekwa ingo-boonigag gaa bi zhaayaanh aapchigwa gii maanaadad.
  This past year has been very ugly.
 9. Niin igo n'gii ezhichige maanda gaa enji-maanadag.
  I did it myself, made the past a bad place.
 10. Gaa'iin n'gii nsostaazii maanda zaagidiwin ezhi nokimigag.
  I didn't understand how love works.
 11. Miidash gii naawchtonaa miinwaa enendamo.
  And I lost my mind.
 12. Niibinong maanda zagidwin gii nkweshkaan.
  Last summer I met my first love.
 13. Miidash maanda e ni dagwagig mii gii maanadseyaang.
  Then last Fall we broke up.
 14. Miidash gii maajtaa kchi minikweyaanh.
  Then I started to really drink.
 15. Minikweing n'gii objikaazo maanda wii gaa anjwebinagwaa bimadzijig ge gii naadamawbaniig.
  I used drinking to push people away who would have helped me.
 16. N'gii minikwe wii shkitooyaanh wii nibaayaanh.
  I drank so I could sleep.
 17. N'gii minikwe wii bwaamwiiyaanh.
  I drank not to cry.
 18. Oshme gaa zaagwaan g'bimaadziwin gego wiikidoo'in minikweyin objikaazyin.
  Your life is more heavy when you use drink to hide things.
 19. N'gaa maajtaa ji maajii waamdamaa bimaadziwin.
  I will start to see life.
Ekinomaagaazojig Nokiiwag (Student Projects)

Nitaa Minikwe

Download Translation (PDF)

Giishpin gwa pane anishinaabemoying...Ingoding gwa giishigag kina kaa Anishinaabemowin. If we all speak Anishinaabemowin...one day everyone will speak Anishinaabemowin
2014 Noongwa e-Anishinaabemjig