Noongwa e-Anishinaabemjig: The People Who Speak Anishinaabemowin Today
Home | Lessons | Stories | Songs | Community | Student Projects
Home / Nagamwinan (Songs)

Popular Songs / Bishigendamawaajin Ngamawanan

Giishpin gwa pane anishinaabemoying...Ingoding gwa giishigag kina kaa Anishinaabemowin. If we all speak Anishinaabemowin...one day everyone will speak Anishinaabemowin
2013 Noongwa e-Anishinaabemjig