Noongwa e-Anishinaabemjig: The People Who Speak Anishinaabemowin Today
Home | Lessons | Stories | Songs | Community | Student Projects
Home / Songs

Gookosh Wiiyaas-mide (Bacon Fat)

A song by Andre Williams. Translated by Margaret Noori

Andre Williams (born Zephire Andre Williams in Bessemer, Alabama, on November 1, 1936) is an American R&B and punk blues musician who started his career in the 1950s at Fortune Records in Detroit. "Bacon Fat" hit #9 on the Billboard R&B Charts in 1957.


Pii gii ni dagooshinoyaanh Tennessee
"While I was down in Tennessee,

Kina niijkeyag gii chinendamowaad ji-waabaamaaiwaad
All my friends was glad to see me,

Waabaamaagwaa aaniind gaabawaad shkodedaabaanmiikansing
Seein' some down by the railroad tracks,

Waabaamaagwaa aaniind bakwebodoo-jig mashkimodan ondoondawaad
Seein' some cotton pickers with their sacks on their backs,

Kidowad, "Hai, esna niishin gii biskaabiiyin"
They say, 'Hey man, we're glad to see you back

Shkiniimiiwin daa'aanid ezhinkaade "gookosh wiiyaas mide"
We got a new dance it's called the Bacon Fat.'

Nishke. . .mdwechigen, midwechigen, midwechigen
It goes . . . diddly, diddly, diddly

Shtaa taa haa. . .naadamoshin. Naadaamodizon.
Ohhhhhh . . have mercy. Hep yo'se'f youngin'

Nishke. . .mdwechigen, midwechigen, midwechigen
Then you go . . . diddly, diddly, diddly

Baakaakwe gaye wiikaa minotaagwaasiinoon
Oh but the chioken was never like this.

Gonemaa noondaagoziyaanh maampii odenensing
I feel like I wanna holler, but the town's too small

Mii saa i'iw kidowaad
That's what they say,

Baakaakwe gaye wiikaa minotaagwaasiinoon
Oh but the chioken was never like this.

Gonemaa noondaagoziyaanh maampii odenensing
I feel like I wanna holler, but the town's too small

Shtaa taa haa. . .naadamoshin.
Have mercy!

Miidash mdwechiganinini n'gii waabaamaa
But then I went down to see my local DJ

Ogima ezhinikaazod
His name is King,

Tennessee gii onjibad
He lived down Tennessee way,

"Aanii ezhi-bagwaashkoniimiyeg?" gii waabaamag
I said, 'Hey man, what's this new kind of jump,

Pii gwekijiiyeg niizhing miidash namadabiseyeg?
Where you wind up twice and then you end up with the bump?'

Gii kido, "debwemigad niij"
He said, 'Dig daddy, this is a natural fact,

Kina zhaawaanojig ezhi-niimiwaad
It's sweepin' the South,

Esna ezhinkaade "gookosh wiiyaas mide"
That thing they call the Bacon Fat!'"

Nagamwinan (Songs)
Andre Williams

Download Lyrics (PDF)

Giishpin gwa pane anishinaabemoying...Ingoding gwa giishigag kina kaa Anishinaabemowin. If we all speak Anishinaabemowin...one day everyone will speak Anishinaabemowin
2013 Noongwa e-Anishinaabemjig