Kamikaze Theatre (Fall 2002)

 

Pictures taken by Jenn Smith (11.08.02 & 11.09.02)